ความรู้กฎหมายก่อนจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ

ความรักไม่มีพรหมแดน เกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับคนไทยด้วยกันเอง หรือคนไทยกับชาวต่างชาติ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างชาติ แต่ทั้งนี้ก็ควรจะต้องทราบถึงวิธีปฏิบัติไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้
1. คู่รักที่เป็นชาวต่างชาติต้องได้ใบรับรองการเป็นโสดมาแสดง โดยขอหลักฐานการเป็นโสดได้จากสถานฑูตของชาวต่างชาตินั้น
2. นำใบรับรองการเป็นโสดที่ได้มาไปแปลเป็นภาษาไทยก่อนนำมายื่นที่กองสัญชาติ และนิติกร ทั้งฉบับจริง และฉบับที่แปล
3. นำหนังสือเดินทางและเอกสารดังกล่าวที่ได้รับการรับรองแล้ว ไปขอจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอพร้อมกับคู่สมรสต่อไป
การจดทะเบียนสมรสตากำหมายต่างชาติ
1. ให้ไปติดต่อกับสถานทูตไทย เพื่อขอเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
2. นำเอกสารที่ได้มาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย แล้วให้นำมายื่นที่กองสัญชาติและนิติกร
3. ให้นำบัตรประชาชน และเอกสารทั้งหมดที่ได้มาไปให้สถานทูตของคู่สมรสในประเทศไทยรับรอง ก่อนที่จะนำไปใช้จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญ ในการที่จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างประเทศ
1. อายุของคู่รักไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรสจะต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
2. ผู้ที่จะเป็นคู่สมรสกันจะต้องมีสถานะเป็นโสดทั้งคู่ ด้วยการรับรองของสถานทูตของแต่ละฝ่าย
3. ห้ามมิให้ทั้งคู่เป็นญาติที่สืบสายโลหิตไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และต้องไม่อยู่ในสภาพการเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายอีกด้วย
4. ฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ที่เคยแต่งงานมาก่อนโดยสามีเก่าเพิ่งเสียชีวิตต้องรอให้พัน 310 วันก่อนจึงจะสามารถทำการจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยด้วยกันเองหรือชาวต่างชาติก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เป็นเด็กนอกสมรส
จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติก็ง่าย ๆ และไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องมีเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารสำคัญอย่างใบรับรองความเป็นโสดของทั้งสองฝ่าย เพราะนอกจากจะแสดงความจริงใจซึ่งกันและกันแล้ว ยังรวมถึงการป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาที่จะตามมาภายหลังอีกด้วย